Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Forslag til detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet i Tana kommune er lagt ut til offentlig ettersyn

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for FV 98 Ifjordfjellet fra kommunegrensa mot Gamvik til Suolojávri. Planforslaget er på offentlig ettersyn og høring i perioden 20.desember 2012 – 4.februar 2013. Det blir et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen på Tana rådhus 10.januar kl. 18.
FV+98+Ifjordfjellet+-+ingress_200x132
Reguleringsplanen skal sikre areal til utbedring av vegen inklusive nødvendige tiltak for bearbeiding og utforming av sideterrenget for å oppnå forbedret snødrift over vegen. Planen er detaljert, men  enkelte detaljer må avklares i den videre prosjekteringen.
 
Traséen til eksisterende FV 98 vil i stor grad følges, men for å redusere snøansamlingen på veien, er den nye traseen sideforskjøvet på flere delstrekninger. Ved Storelva vil det bli etablert en ny betongbru 30 – 40 m nedstrøms eksisterende bru. For å oppnå god snødrift over veien vil den bli hevet betydelig. I tillegg vil det etableres slake fyllings- og skjæringsskråninger og brede grøfter. Samlet sett gir dette store arealinngrep.
 
Parkeringsplassen på sørsiden av FV 98 vest for Storelva vil bli utvidet for å kunne dekke det store parkeringsbehovet vinterstid (scooterløype nr. 8) hvor det er behov for oppstilling av både biler, tilhengere og campingvogner.
 
Langs deler av den nye veitraseen berøres flere vann og bekker/elver. Det er nødvendig å legge om bekkeløp og utforme nye strandsoner der disse må reetableres. Tiltakene er utførlig beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen og de ulike kartene, jf. koplinger nederst.
 
På de strekningene der den nye traseen avviker fra eksisterende, vil dagens vei legges ned og alt av konstruksjoner og vegutstyr fjernes. I tillegg vil det bli gjennomført nødvendig planering og revegetering for å oppnå god tilpasning til omkringliggende terreng.
 
Tiltakene er utførlig beskrevet i de vedlagte plandokumentene, jf. koplingene nedenfor.