Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana er vedtatt

Kommunestyret vedtok Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana med tilhørende løypekart i sitt møte 15.12.2016. Ev. klage må sendes Tana kommune innen 8.januar 2017.

Kommunestyret vedtok Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Tana med tilhørende løypekart i sitt møte 15.12.2016. Forskriften inneholder noen mindre endringer i forhold til tidligere forskrift. Kommunestyrets vedtak kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. Klage må sendes Tana kommune innen 8.januar 2017.

Endringene i motorferdselsloven og motorferdselsforskriften som ble vedtatt i 2015, innebar at det eksisterende løypenettet i Tana måtte tas opp til ny revisjon og fastsettes på nytt i sin helhet. Hovedmålet for kommunen har vært å få forskriftsfestet eksisterende løyper og vannene det kan rastes på, for at de skal kunne brukes kommende vintersesong. Løypa til Finland via Polmak tollstasjon er med i det nye løypekartet og forskriften, sammen med tilførselsløyper fra bebyggelse i Tanabru.

Forskriften inneholder strengere bestemmelser om bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider, enn tidligere forskrifter. Dette skyldes at støyutredningene som er foretatt, viser at dette er nødvendige tiltak.  

Løypekartet, forskriften og saksframlegget er på koplingene nedenfor.