Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forhåndsvarsel om motorferdselsforbud i Tana kommune fra og med 17.04.2020 og inntil videre

Fylkesmannen har i dag mottatt anmodning fra Rbd 9 v/Ann Karin Porsanger om inndragning av dispensasjoner i et område i Tana kommune (skravert område i vedlagt kart).

Motorferdselsforbud - sone - dispensasjoner trekkes tilbake 17.04.2020

Klargjøring fra Fylkesmannen:

Motorferdsel ihht. løypeforskriften berøres ikke av motorferdselsforbudet i Vestertana, herunder også rasting langs løypa og på islagte vann.

Med vennlig hilsen

Anders Tandberg
overingeniør miljø

 

Siidaen som holder til her ber om at løypene holdes åpne. Det er imidlertid problemer med skuterkjøring utenfor løypene. Dette selv om siidaen og bygdelag har gått ut lokalt og bedt om at det ikke kjøres i området.
Siidaen opplyser å ha vært i kontakt med Tana kommune i påska, men blitt henvist til Fylkesmannen.

 

Dyra er å redusert kondisjon og det er avgjørende for dyrevelferden at dyrene får berte i fred. Reinen fôres intensivt og vil oppholde seg i området mellom Sommervann og helt ned til sjøen i Vestertana/Smalfjorden.


Vi vurderer det dit hen at det er akutt behov for å innføre midlertidig motorferdselsforbud i det skraverte området. Skuterløypene holdes åpne. Stenging er nødvendig og vil bli innført fra og med 17. april 2020 og inntil videre. Vi vil forhåndsvarsle forbudet på våre hjemmesider og ber om at Tana kommune annonserer forbudet lokalt.

Vedtak om motorferdselsforbud, hjemlet i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) § 9 første ledd,  vil bli sendt kommunen om kort tid. Da det haster å få annonsert vedtaket, ber vi om at dette gjøres omgående.

Med vennlig hilsen

Anders Tandberg
overingeniør miljø

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 34
fmfianta@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf