Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Folkemøte om kommunedelplanen for sentrumsområdet Luftjok – Tanabru - Skiippagurra

Onsdag 17.november kl. 18 – 20 på Tana rådhus, kommunestyresalen

Forslag til planprogram ble sendt på høring den 25.10. Målet med folkemøtet er å informere om planprogrammet og den videre planprosessen. Samtidig ønsker kommunen innspill til planarbeidet, først og fremst i forhold til hvilke konsekvensutredninger som må gjennomføres. Det er også mulig å komme med konkrete forslag til arealbruken i planområdet, og synspunkter på det utkastet som foreligger. Frist for å komme med merknader til planprogrammet er den 06.12.2010.

Tidligere planprosess
Planprosessen startet opp høsten 2004 og i perioden juli – august 2006, var et planutkast på forhåndshøring. Dette planutkastet vil, sammen med de innspillene som kom inn gjennom forhåndshøringen, ligge til grunn for det videre arbeidet fram mot et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. En revidert planbeskrivelse kan ses på koplingen nedenfor.
 
Viktige tema 
Viktige tema i planarbeidet er boligområder, industriareal, forretning-/ kontorareal, massetak, fritidsboliger, gang-/ sykkelveier, idrettsareal og grønnstruktur. Fast utvalg for plansaker fastsatte følgende mål for delplanarbeidet i møtet 15.06.2006:
 
"Tana kommune vil gjennom delplanen:
1)      Sikre de viktige og attraktive utmarksarealene i sentrumsområdet som natur- og friluftsområder, for både å bevare det biologiske mangfoldet og gi gode muligheter for friluftsliv.
2)      Sikre et ubebygd belte på østsiden av Tana bru av hensyn til friluftsverdiene i Seidastryket og landskapsbildet ved Tana bru.
3)      Sikre en planmessig og effektiv areal- og ressursutnytting i sentrumsområdet
4)      Ta vare på kulturminner og kulturmiljøer i sentrumsområdet.
5)      Tilrettelegge for en utbygging i sentrumsområdet som ivaretar hensynet til myke trafikanter, reduserer behovet for bilbruk og forbruk av arealer.
6)      Tilrettelegge for en landskapstilpasset bebyggelse.
7)      Sikre allmennheten adkomst til/fra Tana elva på strekningen Tanabru – Skiippagurra.
8)      Tilrettelegge for å knytte sammen boligfelt/lysløype med en helårsturløype til Tanaelva.
9)      Tilrettelegge for hyttebebyggelse i sentrumsnære områder. Må ikke komme i konflikt med lokalbefolkningens interesse."
 
På koplingene nedenfor er forslag til planprogram og den reviderte planbeskrivelsen.