Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Folkemøte om barmarksløyper

Kommunen inviterer til folkemøte den 1. desember 2008 på miljøbygget kl. 18 – 21.
Fylkesmannen, FeFo, Sametingetdeltar med innelgg. Det gjør også Sirma og Alleknajrg bygdelag
Snøscooter

Folkemøtet har utgangspunkt i at Miljø- og kulturkomiteen i møte den 22. april 2008 vedtok følgende å be administrasjonen iverksette utarbeidelse av forskrift for utvidelse av det åpne barmaksløypenettet i kommunen slik at dagens dispensasjons­traseer blir åpne løyper. I det ligger også en utvidelse av åpen løype 3 Masjok – Spierku­várri fram til Sommervann.

 
Formålet er å imøtekomme lokalbefolkningens behov for bruk av motorkjøretøyer for høsting i utmarka langs tradisjonelle ferdselsårer.
 
Saken ble sendt ut på høring til aktuelle adressater, med svarfrist den 6. mai 2008.
 
 
Det er foreløpig innkomet høringsuttalelser fra følgende:
 
Sandlia og omegn bygdelag ønsker at det åpnes løype på østsiden av Harrelva/Harrevann. De viser til at vegen til Harrevann er bygget med offentlige midler, og at det er mange brukere i området.
 
Reinbeitedistrikt 9 går sterkt imot at barmarkstraseer i deres høstbeiteområde åpnes for fri ferdsel. Dette gjelder løypene 2A, 2B, 3, 4 og 7. Distriktet viser til at reines forstyrres under parringstiden, og at trafikk i området øker sammenblanding med nabodistrikt.
 
Alleknjarg bygdelag ser svært positivt på det iverksatte arbeidet. Bygdelaget viser til at løype 11 har vært en slags bygdevei finansiert med offentlig midler.
 
Algasvarre bygdelag har ingen innvendinger mot forslaget. Laget ønsker at en veg som til tidligere fyllingsplass og militært lager ved Smalfjordvann godkjennes som ferdselsåre.