Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Fiske etter innlandsfisk med garn

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø

Beskrivelse

Fiske etter innlandsfisk med garn i Finnmark er regulert av en egen forskrift hjemlet i laks- og innlandsfiskeloven.

Følgende generelle regler gjelder for alt innlandsfiske med garn i Tana kommune:

  • Garnfiske er ikke tillatt nærmere enn 100 m fra innløps- og utløpsos.
  • Garnfiske er bare tillatt i innsjø som er større enn 100 dekar (f.eks 500* 200 m.), unntatt i friområder hvor det ikke er slik minstestørrelse.
  • Garnfiske under isen er ikke tillatt fra 1. januar fram til isløsning, unntatt i friområder hvor garnfiske er tillatt hele vinteren.
  • Garn kan maksimalt være 30 m. lange og  2 m. dype i garnbegrensningsområder.
  • Maskevidden kan ikke være over 29 mm. (22 omfar).

Følgende vann i Tana kommune er friområder: Smalfjordvatn (Suoppajavri) (55 moh), Iesjavri (308 moh), Lismajavri (med unntak for området nordvest for to små holmer helt nord i vannet)(72 moh), Nastejavri (Stjernevann)(235 moh) og Harrejavri (Harrevann) (64 moh). I disse vannene er det tillatt å fiske med garn fra 1. januar fram til isløsning.

NB! Merk at Finnmarkseiendommen (FeFo) har forpaktet bort Smalfjordvatn til Algasvarre bygdelag, og dette vannet er derfor ikke et ordinært frigarnsområde.  Særskilte fiskeregler gjelder. Kontakt bygdelaget for mer informasjon.

Øvrige vann i kommunen er klassifisert enten som garnbegrensningsområder eller garnforbudområde. Det vises til forskriften for mer informasjon.

Målgruppe

Allmennheten.

Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Det kan gis dispensasjon til undervisningsformål, prøvefiske, uttynningsfiske eller i andre særlige tilfeller.

 

Søkere som har fått innvilget dispensasjoner (f.eks garnfiske under isen i garnbegrensingsområder) er pliktige å levere inn fangstrapport til kommunen. Frist for innlevering av fangstrapporter er 15. juni hvert år.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark av 06.05.2003

___

Vedlegg

Kopi av fjorårets næringsoppgave skal vedlegges søknader om dispensasjon for næringsformål.

Søknader om utvisning for kultiveringstiltak skal vedlegges tillatelse fra Fylkesmannen i Finnmark og grunneier (Finnmarkseiendommen).

Søknadsfrist

Det settes årlige søknadsfrister.

 

Søknaden sendes til

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes til kommunen.

Saksbehandling

Dispenasjonssøknader behandles i Garnutvisningsutvalget (dispensasjonsutvalget), som er en fagnemd oppnevnt av kommunestyret.

Klagemulighet

Vedtak fattet av Garnutvisningsutvalget (dispensasjonsutvalget) kan påklages til Fylkesmannen. Klage sendes via kommunen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-05 11:01
Gyldig fra2008-12-22
Gyldig til2020-10-19