Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljreguleringen for Čorroguolbba boligområde er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde i møtet den 14.06.2018. Om lag 80 daa er regulert til boligformål og 20 daa til gravlund. Klagefristen er 20.august 2018.

I den endelige planen har kommunen lagt vekt på å skape et så variert tomtetilbud som mulig, slik flest mulig kan få en tomt som er tilpasset boligønskene deres. Den endelige planen har 33 tomter regulert til eneboliger, 8 tomter til tomannsboliger, 21 tomter til flermannsboliger (3- og 4-mannsboliger), og 11 tomter til minihus. Det åpnes også for at det kan bygges tun/ nabofellesskap i reguleringsområdet, om det skulle vise seg å være etterspørsel etter en slik boform. Planbestemmelsene er så fleksible at planen kan tilpasses endringer i tomteetterspørselen.

Plandokumentene er på koplingene nedenfor.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 20.august 2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.