Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering fv. 282 Ny Leirpollskogen bru vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for fv. 282 Ny Leirpollskogen bru i kommunestyremøtet 15.06.2017.

Detaljregulering Ny Leirpollskogen bru

Formål med forslag til detaljreguleringsplan

Målet er å lage en bruløsning som gir god framkommelighet og trafikksikkerhet. Formålet med detaljreguleringsplanen er både å tilrettelegge for bygging av ny Leirpollskogen bru og rive eksisterende bru på en slik måte at det ivaretar naturmangfold og miljø. Ny bru foreslås plassert oppstrøms dagens bru, men så nært at tilstøtende veier blir berørt minst mulig.

Planforslaget

450 meter av fv. 890 foreslås oppgrader til tofeltsvei med 6,5 meter asfaltert bredde i en lengde på 450 meter. Veien blir lagt delvis utenfor dagens veglinje for å gi bedre sikt og tilstrekkelig areal for krysset til fv. 282. Endringen i veglinje krever en løsmasseskjæring. For å redusere omfanget av inngrepet, og få tilfredsstillende stigningsforhold mot nord, legges vegen ca. 2 meter høyere enn dagens vei ved brupunktet.

Ny fv. 282 blir 232 meter lang, inkludert ny bru på 58 meter med to spenn. Fv. 282 vil beholde dagens standard. Vegen legges delvis om for å få en bruplassering oppstrøms dagens bru. Petter Morso-bekken legges i delvis nytt leie og får økt kapasitet til å ta unna vannmasser. Dette gjelder også stikkrenner lenger øst.

Det planlegges oppstart av anleggsarbeid i 2017 med en foreløpig kostnadsramme på 35 millioner kroner.

Virkninger av planen

  • Ny vei og bru med normal kryssløsning vil gi betydelig forbedret framkommelighet for lengre kjøretøyer.
  • Ny bru vil gjøre næringstransport over brua mindre utsatt for skader.
  • Bredere vei, bredere bru og bedre veibelysning vil gi økt trygghet og redusere sannsynligheten for ulykker. Det vil også gi tryggere skolevei.
  • Tiltaket medfører behov for erverv av areal til veiformål fra private.
  • Avkjørsel til eiendommen 31/25 stenges og det blir felles avkjørsel til 31/88, 31/108 og 31/25.
  • Kommunalt veilysanlegg må fjernes og erstattes med nytt lysanlegg i planområdet.

 

Konsekvensutredning

Det er utarbeidet konsekvensutredning innenfor naturmangfold i henhold til planprogrammet. Samlet konsekvens for naturmangfold vurderes som ubetydelig da det er gode sjanser for at dagens tilstand opprettholdes eller bedres når anleggsfasen er over.

 

Gjennomføring av forslag til plan

Utbyggingsrekkefølge

Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at trafikken i anleggsområdet kan gå med minimale forsinkelser. Dette oppnås ved å etablere den nye veglinja for fv. 890 forbi brustedet, slik at fundamenteringsarbeidet ved fv. 890 (akse 1) kan starte tidlig i prosessen. Bygging av ny veg fv. 282 starter deretter ned til bruas akse 3. Videre arbeider med akse 2 midt i elva må tilpasses naturmangfoldsvurderingene i konsekvensutredningen.

Riving av dagens bru skjer når det er satt trafikk på ny bru og tilhørende veger. Før bygge- og anleggsarbeidet starter skal rigg- og marksikringsplan utarbeides.

 

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

En klage skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnene for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram.

Klage sendes:

       Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3.