Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn

Forslag til Detaljregulering for Tanabru sentrum sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det blir arrangert en informasjons-kafé om planen tirsdag 21.05.2019 og et åpent møte 27.05.2019. Høringsfristen er 26.juni 2019.

Formannskapet i Tana vedtok i sitt møte 21.03.2019 å sende forslag til Detaljregulering for Tanabru sentrum på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Hovedmålet med reguleringen er å klargjøre nye utbyggingsområder for sentrumsformål, bl.a. nasjonalt vill-lakssenter (Joddu), et nett av gang-/ sykkelveier, og foreta formålsendringer innenfor allerede regulerte områder. Det blir arrangert en informasjons-kafé om planen på rådhuset tirsdag 21.05.2019 kl 18, og et åpent møte mandag 27.05. kl. 08.00, også det på rådhuset.

Plandokumentene er på koplingene nederst i artikkelen. Planen vil om kort tid også bli tilgjengelig i kartløsningen vår under "Kartlag" - "Reguleringsplan under arbeid": https://www.kommunekart.com/?funksjon=VisKommune&kommunenummer=2025

Detaljreguleringen tar for seg disse områdene, endringene og temaene:

  • Området ved dagens E6 trasé, som er regulert til friområde i Detaljregulering for E6 Tana bru. Tanken er å regulere dette arealet til Joddu, et nasjonalt vill-lakssenter. Dette senteret krever en synlig og elvenær plassering.

  • FV 98 og områdene langs denne veien fram til Målet med denne utvidelsen er å regulere et fullstendig gang/sykkelnett de av kommunesenteret.

  • Arealet mellom FV 98 og industriformålet i Deatnodearbmi industriområde. Kommunen vil vurdere å benytte deler av dette arealet til snødeponi.

  • Den private eiendommen g/bnr. avsatt til sentrumsformål i kommunedelplanen for sentrumsområdet. Hensikten med dette er å sikre en helhetlig planlegging av alt areal som er lagt ut til sentrumsformål i overordnet plan.

  • Omregulering av arealet i Heandrat Hánssa geaidnu (grusbanen) til de kombinerte formålene bolig, forretning, kontor og tjenesteyting, samt grønnstruktur, veier og gang- sykkelveier.

  • Omregulering av arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, til utbyggingsområde: barnehage og kombinert formål forretning/kontor og tjenesteyting.

  • Omregulering av Fosseveien 1-3 og 16, Skaidiveien 1 og 19, samt deler av arealet mellom Fosseveien og Skaidiveien til de kombinerte formålene bolig/ forretning/ kontor/ tjenesteyting.

  • Omregulering av arealet ved menighetshuset til tannklinikk, kirke og park.

  • fokus på gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau, herunder utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien.

  • Vurdering av parkeringsløsningene i sentrum. Hensikten er å gi rom for flere parkeringsplasser og særlige plasser for bobiler/ biler med henger/ campingvogn.

Områdene er i kommunedelplanen for sentrumsområdet i all hovedsak lagt ut til sentrumsformål, samt noe areal til veiformål og industriformål. På koplingene nedenfor er plandokumentene som består av et plankart, bestemmelser og beskrivelse.

Merknader til planforslaget må sendes Tana kommune innen 26.juni 2019. Benytt gjerne e-post: postmottak@tana.kommune.no. Merk e-posten med teksten. «Detaljregulering for Tanabru sentrum».