Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Tanabru sentrum: Nytt varsel om planoppstart

Formannskapet i Tana vedtok i sitt møte 29.11.2018 å varsle regulering av Tanabru sentrum. Hensikten med reguleringen er å sikre nye utbyggingsområder for sentrumsformål, bl.a. kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu), et nett av gang-/ sykkelveier, formålsendringer innenfor allerede regulerte områder, samt areal for snødeponi. Hjemmelen for varselet er gitt i plan- og bygningsloven § 12-8. Merknader til planarbeidet i oppstartsfasen, må sendes Tana kommune innen 20.februar 2019.

Kartskisse som viser planområdet

Tidligere er disse reguleringsendringene varslet:

 • Omregulering av arealet regulert til offentlig formål: barnehage og arbeidskirke, til utbyggingsområde: barnehage og forretnings-/kontorformål.

 • Omregulering av Fosseveien 1 og 16, Skaidiveien 1 og 19, samt lekearealet mellom

 • Fosseveien 1 og Skaidiveien til det kombinerte formålet forretning/ kontor/ bolig.

 • Omregulering av arealet ved menighetshuset til tannklinikk, kirke og park.

 • Omregulering av arealet ved grusbanen til bolig, forretning, kontor og grønnstruktur.

 • fokus på gangforbindelser, gang-/sykkelveier og fortau, herunder utvidelse av gatetunet til Rådhusveien og Fosseveien.

 • Vurdering av p-løsningene i sentrum. Hensikten er å gi rom for flere p-plasser og særlige plasser for bobiler/ biler med henger/ campingvogn.

 

De områdene som tas med i reguleringsområdet nå, er:

 • Området ved dagens E6 trasé, som er regulert til friområde i Detaljregulering for E6 Tana bru. Tanken er å regulere dette arealet til Joddu, kompetansesenteret for laksefiske og elvesamisk kultur. Dette senteret krever en synlig og elvenær plassering.

 • FV 98 og områdene langs denne veien fram til Målet med denne utvidelsen er å regulere et fullstendig gang/sykkelnett de av kommunesenteret.

 • Arealet mellom FV 98 og industriformålet i Deatnodearbmi industriområde. Kommunen vil vurdere å benytte deler av dette arealet til snødeponi. Arealet som har vært benyttet til snødeponi på grusbanen (Heandrat Hánssa geaidnu), vil bli regulert til andre formål.

 • Den private eiendommen g/bnr. avsatt til sentrumsformål i kommunedelplanen for sentrumsområdet. Hensikten med dette er å sikre en helhetlig planlegging av alt areal som er lagt ut til sentrumsformål i overordnet plan.

Områdene er i kommunedelplanen for sentrumsområdet i all hovedsak lagt ut til sentrumsformål, samt noe areal til veiformål og industriformål. På koplingen nedenfor er kartskisser som viser området under regulering med påskrift om hva arealene tenkes regulert til. Nedenfor er også koplinger til protokoll og saksframlegg fra formannskapet, samt kommunens vurdering av forholdet til konsekvensutredninger.

Merknader til planarbeidet i oppstartsfasen, må sendes Tana kommune innen 20.februar 2019. Benytt gjerne e-post: postmottak@tana.kommune.no. Merk innspillet med teksten. «Detaljregulering for Tanabru sentrum».