Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Tanabru sentrum er vedtatt

Kommunestyret i Tana vedtok i sitt møte 12.12.2019 Detaljregulering for Tanabru sentrum.  Klagefrist er 17. Februar 2020.

Planavgrensning Tanabru sentrum jan 2020[1]_500x276.png

I den endelige planen har kommunen sikret nye utbyggingsområder for sentrumsformål innenfor allerede regulerte områder i Tanabru sentrum og peker ut en vei for videre opparbeiding og utvikling av uteområdene. Samtidig åpner den om lag 50 daa til utbygging av nye sentrumsformål, bl.a. et nasjonalt kompetansesenter for laksefiske og elvesamisk kultur (Joddu). Reguleringen gir også et fullstendig nett av gang-/ sykkelveier i Tanabru, samtidig som den sikrer en turvei til og langs Tanaelva, samt areal for snødeponi i sentrum.

Plandokumentene ligger i lenker nederst på siden.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 17.februar 2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.