Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for nytt boligfelt i Bjørkelia er vedtatt

Planforslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 12.06.2014. Reguleringsplanen åpner for et nytt boligfelt for 20 nye eneboligtomter i Bjørkelia, 2 km nord for Tana bru langs FV 890 i retning Seida. Den private grunneieren har fått utarbeidet reguleringsplanen og vil også stå for en evt. utbygging av boligfeltet.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3.

Plandokumentene er på koplingene nedenfor.