Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Lišmmajohka massetak er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Lišmmajohka massetak i møtet den 11.06.2015. Reguleringsplanen åpner for videre uttak av inntil 800.000 m3 sand og grus, samtidig som atkomstforholdene fra E6 blir utbedret. Plandokumentene kan ses på koplingene nedenfor.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal være skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnene for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram. Klagen sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3.