Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Holmfjell arena er sendt på høring

Tana formannskap vedtok i sitt møte den 31.10.2019, sak 79/2019, å sende planforslag til Detaljregulering for Holmfjell Arena på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn.

Forslag til detaljregulering for Holmfjell Arena er sendt på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn frem til 16. desember 2019.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av motorsport- og hestesportsanlegg, med tilhørende teknisk infrastruktur, adkomst og parkering mv. Nøyaktig lokalisering av baner, seks-joner og eventuelle bygg innenfor hver sport vil bli gjort gjennom en egen situasjonsplan ifb. byggesak.

Området har tidligere vært i bruk av Forsvaret. Deler av området benyttes også av Politiet til ulike treningsaktiviteter. I utgangspunktet skulle det sees på mulighetene for å etablere en skytebane for Politiet i planområdet, men det har ikke vært ønskelig av Politiet å gå videre med dette. Skytebane inngår derfor ikke i detaljreguleringen, og Politiets garasjeanlegg på g/bnr. 15/132 blir avsatt til lager.

Reguleringsplanen har en relativt grov detaljeringsgrad. Årsaken til dette er at klubbene trenger mer tid til å utarbeide detaljerte planer for lokalisering av de ulike banene og anleggene på områ-det. Også økonomiske/finansielle forhold gjør det påkrevd å bygge/planlegge trinnvis. Regule-ringsplanens hovedhensikt er derfor å få området omdisponert fra LNFR-formål, og gjøre en grov fordeling av funksjonene innenfor området. Plassering og utforming av de ulike baner og anlegg forutsettes derfor gjort i byggesaken.