Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Heargeguolbba industriområde er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for Heargeguolbba industriområde i sitt møte den 18.12.2014. Reguleringsplanen åpner for utbygging av nær 120 daa til industriformål om lag 800 m nord for Grenveien ved Tana bru.

Vedtaket var:

 «Tana kommune vedtar Detaljregulering for Heargeguolbba industriområde. Planen består av plankart, -bestemmelser og -beskrivelse. Lovgrunnlaget er gitt i plan- og bygningslovens § 12-12. Vurderingene etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 framgår av planbeskrivelsen kapittel 5.2 side 11.»

Området skjermes mot framtidig boligområde, gravplass og friområder gjennom eksisterende høydedrag og en voll på 4 m høyde som skal etableres der høydedraget er lavere enn 4 m. Området er avsatt til industriformål i kommunedelplan for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru - Skiippagurra.

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget i høringsperioden, fordi de 2 avkjøringene fra FV 98 til området, ville redusere trafikksikkerheten. Kommunestyret ville ikke ta innsigelsen til følge, og i brev av 22.10.2014 trakk vegvesenet innsigelsen. Bakgrunnen var at forslaget ikke strider mot vegnormalene.

Plandokumentene er på koplingene nedenfor.