Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Harrevann friluftsområde vedtatt

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge et friluftslivsområde ved Harrevann på en slik måte at det er tilgjengelig for alle og bidrar til å stimulere til økt friluftslivsaktivitet. Planen skal også ta hensyn til naturen og til landbruk og reindrift i friluftsområdet. Tiltak i planområdet skal være utformet på en naturvennlig måte.

Arealbruken vil være i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-5 være:

1) Bebyggelse og anlegg med opplisting av tillatt bebyggelse og anlegg, leirplass og naust

2) Samferdsel med underformål, vei og parkeringsplasser

3) Landbruks,- natur- og friluftsformål samt reindrift med underformål naturområde, friluftområde og landbruksformål

 

Planforslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 12.06.2014.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3.

Plandokumentene er på koplingene nedenfor.