Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for et område av Julelva/Juovlajohka er vedtatt

Tana kommunestyre vedtok Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva i møtet den 13.12.2018. Klagefristen er 28. januar 2019.

Planen har som mål å gjenopprette flommarker for å bedre vilkårene for sjørøya og den sårbare arten polarvalmue.

Planområdet omfatter ca 2,2 km av Juovlajohka/Julelva, fra ca 300 m nedenfor tilløpet av Basávžžejohka til ca 800 m ovenfor Leirpollskogen bru. Planen innebærer fjerning og flytting av forbygninger på til sammen ca 2km. 10 grunneiendommer er berørt av reguleringsplanen.

Planen er en fortsettelse på restaureringen av Juovlajohka/Julevvassdraget som begynte i 2012.

Plandokumentene ligger i lenker nederst på siden.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 28. januar 2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Planbeskrivelse - Detaljregulering for et område av Juovlajohka..docx PDF document ODT document

Planbestemmelser - Detaljregulering av et område av Juovlajohka..docx PDF document ODT document

Plankart - Detaljregulering for et område av Juovlajohka-Julelva.pdf

Protokoll for vedtak i Kommunestyret 13.12.2018.pdf