Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde er vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for Deatnodearbmi industriområde i kommunestyremøtet 20.06.2013.

Hensikten med planen er å sikre areal til døgnhvileplass for tungtransport, utvide arealene til industriformål og etablere nye internveier i industriområdet.

Vedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen av vedtaket. Eventuell klage skal angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og grunnene for klagen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no innen 19.07.2013.

 Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremmes skriftlig for Tana kommune.

 De vedtatte plandokumentene er på koplingene nedenfor.