Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Delvis stenging av snøskuterløypene 2A og 3A med umiddelbar virkning

Tana kommune stenger i dag den 09.05.12. følgende løyper:
• Løype 2A fra Deavkkehanjohka til Lavnnjosjávri.
• Løype 3A fra krysset hvor løype 2B og 3A møtes og videre nordvestover til Gurteluobbal.

I vedtaksbrev av 04.05.12., angående forlenget åpning av snøskuterløyper i Tana kommune, stilte Fylkesmannen i Finnmark følgende vilkår til kommunen:

"Fylkesmannen setter som vilkår at kommunene selv skal stenge løypene på kort varsel før forlengelsesdato dersom traseene ikke lenger er farbare, eller dersom kjøring vil skje delvis på barmark. Kommunene må være særlig oppmerksomme på løyper som starter i lavlandet. Kommunene skal også så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ved distriktsleder ber om dette."

Kommunen har i dag mottatt krav om stenging av deler av Løype 2A og 3A fra Reinbeitedistrikt 13. Distriktet begrunner behovet for stenging med at siidaene har hatt betydelig tap av rein under flyttingen hittil både pga. rovdyrskader og fordi dyrene var i dårlig kondisjon før flytting etter vanskelige beiteforhold mot slutten av vinteren. Reinflokkene er kommet inn i de områdene som berøres av løypestrekningene. Kalvingen har begynt og i området Ilás og selve Ifjordfjellet er det dårlig med beite pga. store snømengder. Det er følgelig vanskelig å aktivt drive flokkene lenger nord.

Rådmannen kunngjør derfor at deler av Løype 2A og Løype 3A nå stenges i henhold til krav fra Reinbeitedistrikt 13.

Les brevet fra fylkesmannen her: Anmodning om stenging av skuterløyper.