Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Økonomisk utroskap - oppdatert: rullert administrativt delegasjonsreglement

Viktige dokumenter i interkontrollen er hvordan myndighet er delegert fra politisk nivå til rådmannen, og hvordan rådmannen har delgert sin myndighet videre til sine ledere. Det politiske delegasjonsreglementet ble oppdatert av kommunestyret den 15. oktober 2020, mens rådmannens delegering av myndighet rutinemessig ble rullert rett etter at det politiske reglementyet var vedtatt.  

*** 

Det er nedsatt en internkontrollgruppe som skal jobbe med den interne kontrollen. Vi skal bruke KS sin veileder i dette arbeidet. Vi ser frem til at de hjelpemidler i dette arbeidet som KS gir ut i høst skal kunne hjelpe oss i dette arbeidet. En overordnet risikoanalyse er det første steget, denne analysen vil danne grunnlaget for prioriteringen av det videre arbeidet med internkontroll. Det første møtet i gruppa er tordag 26. nov. 

*** 

Revisjonsbrev nr 1 og nr 2 ble mottatt i ettermiddag.

***

Revisjonen har en egen side der personer kan varsle og gi tips. Klikk her.

*** 

Det er tett kontakt med revisjonen om saken. De vil bistå oss i alle faser av saken, og det er derfor ikke nødvendig å engasjere annen ekstern bistand slik vi vurderer det nå. Revisjonen har erfaring fra lignende saker i andre kommuner.

Utredningsgruppa er satt ned med påtroppende økonomileder Per Øyvind Paulsen som leder. Han har vært ansatt noen uker i Tana kommune, og har følgelig få bindinger til andre i organisasjonen, og han innehar bred kompetanse om regnskapssystemet og internkontroll. Gruppa skal finne ut hva som har skjedd og foreslå forbedringer i internkontrollen. De vil rapportere sitt arbeid og sine funn fortløpende. Revisjonen vil være en viktig sparringspartner i denne prosessen, og revisjonen vil kunne bruke arbeidsgruppas rapporter dersom de ønsker det. 

Utredningsgruppa vil ha tilgang til all nødvendig informasjon og alle datasystemer. 

*** 

Vi er i kontakt med forsikringsselskapet vårt for å finne ut hvilke vilkår som gjelder for forsikringen som gjelder underslag/kriminalitet. Kommunen har en forsikring som dekker inntil 5 mill med en egenandel på 50 000. 

*** 

Det har vært en rekke kontakter med revisjonen denne uken der vi har rapportert det vi vet, og fått tips om hvordan vi kan rette på avvikene. For kommunen vil det være bra at revisjonen setter av ressurser til denne saken, og at vi gjør det vi kan for å få bedre rutiner. Dette er en svært dyrekjøpt lærdom for oss, og vi beklager det på det sterkeste. Det er avdekket rutinebrudd, disse er brakt videre til politiet, revisjonen og politisk ledelse. Fremtidige rapporter om temaet vil så langt som mulig bli offentligjort.

Denne uken har vi lukket de avvikene som har vært i regnskapssystemet med hensyn til attestasjons- og anvisningsfullmakter.

På førstkommende mandag er det innkalt til et møte der vi vil nedsette en intern arbeidsgruppe som skal finne ut hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, og fortløpende komme med forslag til forbedringspunkter. Revisjonen vil bli konsultert med tanke på hva denne arbeidsgruppa bør konsentrere seg om, hva de skal se etter og hvilke metoder som kan brukes. 

Vi har denne uken også startet arbeidet med å kartlegge den faktiske kunnskapen til de som attesterer og anviser i organisasjonen. De som har behov for mer opplæring vil selvsagt få det så snart det lar seg gjøre.