Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Status i 2019 for Interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva»

Prosjektet er igangsatt under rammene av samarbeidet i den norsk- finske grensevassdragskommisjon og har finansiering bla. av EU’s Interreg-program. Prosjektarbeidet startet i 2017 og skal avsluttes innen mars 2020. I prosjektet har norsk og finsk miljøforvaltning samarbeidet omkring ulike problemstillinger som har betydning for miljøstatusen til grensevassdraget Tana. En kort oversikt per delprosjekt framgår nedenfor.

 

  1. Fiskedatabase for Tanavassdraget

Norske og finske forskere og myndigheter samarbeider om å samle fiskedatasett fra Tanavassdraget i en felles database. Databasen er under arbeid og vil være klar innen prosjektslutt. En del av databasen har allmennheten som målgruppe; andre deler vil være til forvaltnings- og forskningsformål.

 

      2. Vandringshindre for fisk

En kartlegging av status for tidligere utbedrete fiskevandringshindre ble utført på finsk side i 2018. I 2019 er det utført tilsvarende kartlegginger på norsk side. En felles rapport fra befaringene er under arbeid og vil bli ferdigstilt innen prosjektslutt. Rapporten vil gi en oppdatert status for arbeidene med å utbedre fiskevandringshindre ved offentlig og privat vei langs Tanavassdraget.

I tillegg skal ett restaurert anlegg i Finland rehabiliteres og to vandringshindre på norsk side utbedres i 2019. Tiltakene vil bidra til å gjøre nye områder tilgjengelige for vandrende fisk.

 

      3. Vannovervåkning (generelt og for avløpspåvirkninger)

I prosjektet er det utviklet et felles norsk-finsk vannovervåkningsprogram for Tanavassdraget. I tillegg er følgende overvåkningsaktiviteter gjennomført:

I 2019 skal det utføres to nye undersøkelser:

  • Oppfølgende resipientundersøkelse for avløp (Tana)

  • eDNA undersøkelser av pukkellaks i vassdraget

Vi har også samlet data om de største avløpsutslippene til vassdraget. Faktaark om anleggene vil bli lagt ut på den norsk-finske grensevassdragskommisjonens nettside i løpet av høsten.

 

      4. Naturmangfold langs vassdraget

Norske og finske myndigheter har utvekslet eksisterende informasjon om naturmangfoldet langs vassdraget gjennom prosjektet. I tillegg er det utført to nye undersøkelser i 2018:

Sluttrapport for delprosjektet er under arbeid.

 

For mer informasjon om prosjektet:

Kontakt Fylkesmannen i Troms og Finnmark (Anne Fløgstad Smeland, e-post: anfsm@fylkesmannen.no; telefon 78950574).