Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Åpent møte om det nye boligområdet på Čorroguolbba ved Tanabru torsdag 3.mai

Tana kommune inviterer til åpent møte om planene for det nye Čorroguolbba boligområde på Tana rådhus torsdag 3.mai kl. 18. Alle som har byggeplaner, eller synspunkter på boligbygging ved Tanabru, er særlig velkomne.

Tana kommune regulerer nå et stort boligområde ved Tanabru. Planforslaget som er på høring, gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. Dette området vil kunne dekke boligetterspørselen ved Tanabru de neste 20 – 50 årene. Derfor er det veldig viktig å drøfte hvordan området skal utnyttes. Hvilken type bebyggelse er det marked for? Hvordan skal boligfeltene utnyttes? Hvordan ønsker framtidas boligeiere å bo?

Tana kommune ønsker at utformingen av boligområdet skal bli drøftet inngående i løpet av høringen med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan ønsker vi å bo i framtida? Det fins mange alternativer: Tradisjonelle eneboligfelt, rekkehus, flermannsboliger, tunbebyggelse/nabofellesskap og felt for minihus. Alle disse måtene å organisere bebyggelsen på gir ulike typer nabolag, ulike behov for friareal/fellesareal og ulik pris. I løpet av høringen må kommunen også avgjøre om det skal stilles krav til materialbruk, takvinkel, farger og høyder på boligene.

Vi inviterer derfor til et åpent møte torsdag 3.mai kl 18. Kommunen har invitert byggebransjen som har hatt oppdrag i Tana til et eget møte 15.mai. Fristen for å komme med innspill til planforslaget er 30.mai 2018.

Mer informasjon om planen og plandokumentene er på følgende kopling:

http://www.tana.kommune.no/reguleringsplan-for-nytt-stort-boligomraade-ved-tanabru-er-paa-hoering-orroguolbba-boligomraade.6110077-51331.html