Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE SOM ER ÅPNE I TIDEN 01.07 - 31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a. Endret 10 juni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

 

§ 1. Bruk av motorkjøretøy på barmark er tillatt langs følgende traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda - Tana kommune i forbindelse med transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking:

Løype 1: Sirma - Stuorra Ilis
Fra enden av jordbruksvegen i Sirma, etter etablert traktorspor vest for høyde 245, derfra nordover vest for høyde 370 på Urroaivi, videre nordover vest for vatn 302 moh., over Njoaskeoaivi og nordøstover vest for høyde 323, fram til elvemøte mellom Gurtrejohka og Deavkehanjohka. Derfra over elva østover over Garpejohka og nord- og nordvestover parallelt med Garpejohka til Illisrappat, derfra mot nordøst øst for høyde 357 på Maddemusalas og mot nord over Gaskalas til kommunegrensa på Stuorra Illis.

Løype 2: Galdujohka - Saddumiellevuovdi
Fra E6 ved Galdujohka (nord for Storfossen camping), etter etablert traktorspor på vestsiden av Galdujohka, videre øst for Garcujávri og sørvest for Fallenjoaskjávri, nordvest til Ciikujohka og nordvest og senere vestover til endepunktet i Saddumiellevuovdi.
Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 2000 kg.

Løype 3: Masjok - Spierkuvárri
Fra vegen i Masjokdalen langs traktorvegen sørvestover over Spierkuvárri fram til bekken vest for Spierkuvárri.
Løypen er kun åpen for motorkjøretøy med totalvekt under 3000 kg.

Løype 4: Austertana - 1 km sør for Boatka i Hanadalen
Fra vegende i Hanadalen (Austertana) langs traktorspor til 1 km sør for Boatka.

Løype 5: Luftjokdalen - Hanajávri
Fra enden av jordbruksvei, Nordre Luftjok, følger vestsiden av Hanajohka til elveutløpet fra Stuorra Hanajávri(sørenden).

§ 2. Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.

§ 3. Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tida før 1. juli eller etter 31. oktober. Fylkesmannen kan stenge løypene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkemannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.

§ 4. Denne forskrift trer i kraft straks.