Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell B, Suolojávri – Giilaš er vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell 5B i kommunestyremøtet 20.06.2013.

Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplanen som omfatter veien fra Suolojávri – Giilaš, en strekning på 5,2 km.  Formålet med planen er å legge til rette for bedre framkommelighet og bedre trafikksikkerhet, og å sikre areal til utbedring av veien og bearbeiding/ utforming av sideterrenget, for å oppnå god snødrift over vegen. Parsellen inngår som en del av en større opprustning av FV 98 over Ifjordfjellet, som gjennomføres i løpet av perioden 2010 – 2015.

 

Vedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen av vedtaket. Eventuell klage skal angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og grunnene for klagen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no innen 19.07.2013.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremmes skriftlig for Tana kommune.

De vedtatte plandokumentene og protokollen fra kommunestyremøtet er på koplingene nedenfor.