Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for FV 98 Ifjordfjellet parsell B, Suolojávri – Giilaš: Offentlig ettersyn

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for FV 98 Ifjordfjellet parsell B, fra Suolojávri – Giilaš, en strekning på 5,2 km. Formålet med planen er å legge til rette for bedre framkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Planforslaget er på offentlig ettersyn og høring i perioden 25.mars – 13.mai 2013. Det blir et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanen på Tana rådhus 24.april kl. 18.
FV 98 Ifjordfjellet parsell B ingressbilde_200x133

Reguleringsplanen skal sikre areal til utbedring av vegen inklusive nødvendige tiltak for bearbeiding og utforming av sideterrenget for å oppnå god snødrift over vegen. Parsellen inngår som en del av en større opprustning av Fv. 98 over Ifjordfjellet som gjennomføres i løpet av perioden 2010 – 2015.

Beskrivelse av veitraseen
Traseen til eksisterende FV 98 vil i stor grad følges. Langs den første delen av vegstrekningen, fram til Geaidnonjoasláttu/Veiskarvannet, er drivsnøproblematikken stor. Veitraseen er derfor sideforskjøvet mot nord (ned i dalen) og mot vannet, og den vil bli hevet i forhold til dagens vei. Det vil også bli etablert en bred fanggrøft mot sør.
 
Gjennom Geaidnonjoaski/Veiskaret er det bratt sideterreng og enkelte steder rasfare. Her vil veien heves og utvides. Det blir etablert en fanggrøft mot fjellskråningen, og det vil bli bygd snøskjermer på fjellet 2 steder for å hindre fonndannelse og hengskavler.
 
På strekningen Geaidnonjoaski/Veiskaret – Giilaš vil veien bli hevet, og det vil bli etablert én sving isteden for de 2 som er der i dag.  
 
Det vil fortsatt bli en rasteplass ved Geaidnonjoasláttu/Veiskarvannet, og det vil etablert
en ny rasteplass ved Giilašsamt at et større areal vil bli definert som parkering for utfart. Samlet sett vil det bli store arealinngrep langs traseen.
 
Tiltakene er utførlig beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen og de øvrige plandokumentene, jf. koplingene nederst.
 
Usikkerhet knyttet til arealbehov
Det er vanskelig å bestemme utformingen av veien slik at den blir optimal i forhold til drivsnøproblematikken. Dette vil først bli avklart i detaljprosjekterings- og byggefasene. Det er derfor lagt inn et større veiareal, en ”buffer”, enn det utformingen av veien i plankartet skulle tilsi.
 
Informasjonsmøte og høringsfrist
I løpet av høringsperioden skal det holdes et åpent møte. Møtet avholdes onsdag 24. april 2013 kl 1800 på rådhuset i Tana bru. Etter at høringsfristen er gått ut, vil samtlige innkomne merknader til planforslaget behandles av Statens vegvesen. Deretter blir planforslaget med Statens vegvesens merknadsbehandling oversendt til Tana kommune for politisk behandling og endelig vedtak i kommunestyret. Dette vil trolig skje i kommunestyremøtet i juni 2013.
 
Merknader til planen må sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403,
8002 Bodø eller pr e-post til firmapost-nord@vegvesen.no innen 13.05.2013.