Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Generelt om virksomheten

Økonomi - og seviceavdelingen

ØKonomi- og serviceavdelingen er lokalisert på rådhuset.
Besøksadressen er Rådhusveien 24, Tanabru.

 

Økonomi- og serviceavdelingen er til for å yte tjenester til kommunens innbyggere, til rådmann og virksomheter i kommunen.

Økonomi- og serviceavdelingen avdelingen skal ivareta budsjett - og økonomiplanarbeidet, samt informasjon-, sentralbord-, arkiv-, og landbruksvikartjeneste
 
Økonomiavdelingen har det faglige ansvar for kommunens regnskap. Avdelingen ivaretar all løpende regnskapsarbeid, alle inn-/utbetalinger til leverandører, kunder,  innlegging og utbetaling av lønn til ansatte, samt øvrige forbindelser. Avdelingen har ansvar for periodiske avslutninger, årsoppgjør, rapporteringer, bankforbindelser og administrasjon av innlån.

Avdelingen har også ansvar for regnskapsførsel for kommunalt foretak og Polmak og Tana kirkelige Fellesråd.
Avdelingen har hovedsystemansvar for økonomisystemene.
 
Økonomiavdelingen har ansvar for skatte- og avgiftsinnfordring fra bedrifter og innbyggerne. Vi har også ansvaret for ettersyn/kontroll av regnskap i private bedrifter.
 
Etter omorganiseringen fra 01.01.2016 er ansvarsområdet til avdelingen utvidet med følgende tjenesteområder;
 • Sentralbordtjeneste
  Kommunens sentralbord har nr- 46 400 200, og er tospråklig
  Sentralbordet ligger i rådhusets foaje og fungerer også som et publikumsmottak.
  Sentralbordet er også postmottak.
 • Post- og arkiv
  Kommunen har sentralisert arkivtjenesten og postmottaket. All inngående post blir skannet og gjort tilgjengelig for saksbehandlerne elektronisk. I løpet av 1.halvår vil kommunen ta i bruk et nytt bortsettingsarkiv som tilfredsstiller kravene til Riksarkivaren og forskriftene.
  Arkivet er bemmanet med 2 arkivarer og en arkivleder.
   
 • Kommunal informasjon -  kommunalt nettsted
  Kommunens nettsted www.tana.kommune.no / www.tana.no skal være innbyggernes inngangsport til kommunal info og tjenester.
   
 • Politisk sekretæriat
  Avdelingen  har sekretærfunksjonen for de fleste politiske utvalg i kommunen, og er ansvarlig for utsendelse av innkallinger og saksdokumenter. Både innkallingene og møteprotokollene er tilgjengelig på kommunens nettsted umidelbart etter utsending/godkjenning.
 • Landbruksvikarordning
  Kommunen har tatt ansvar for å gi bøndene i Tana et tilbud om landbruksvikar. Stillingen kombineres med sekretærfunksjon for Dispensasjonsutvalget.
  De legges ut oppdatert info om tilgjengelighet her