Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Bygde- og grendenavn kan bli adressetilleggsnavn

Tana kommune ønsker at de mest brukte bygde- og grendenavnene i kommunen skal kunne benyttes i adresser på samme måte som tidligere. Et forslag til bygde- og grendenavn som skal kunne benyttes som adressetilleggsnavn, sendes nå på høring. Fristen for å gi tilbakemelding er 29.09.2016.

Tana kommune ønsker at de mest brukte bygde- og grendenavnene i kommunen skal kunne benyttes i adresser på samme måte som tidligere (adressetilleggsnavn). Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) vedtok dette i sitt møte den 06.09.2016. Samtidig valgte utvalget å sende et forslag til bygde- og grendenavn som skal kunne benyttes som adressetilleggsnavn, på høring til bygdelag og andre relevante lag og foreninger i kommunen. Kommunen ønsker derfor tilbakemelding på forslaget til bygde- og grendenavn som skal kunne benyttes som adressetilleggsnavn (se kopling nedenfor). Tilbakemeldinger sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 29.09.2016.

At et bygde- eller grendenavn kan benyttes som adressetilleggsnavn, betyr at adressefeltet vil bli som følgende eksempel:

Ole Olsen
Fávlemohkki eller Väylänmukka eller Holmfjell

Tanafjordveien 1543

9845 TANA

Da det ble fastsatt adressenavn på alle hovedveistrekningene i Tana ble det diskutert om en skulle dele strekningene opp i adresseparseller som fulgte bygdegrensene, eller om en skulle ha én adresseparsell for hele veistrekningen. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) vedtok i sitt møte den 21.03.2013 å dele hovedveistrekningene i Tana kommune inn i kun 6 parseller. Det samme gjelder hyttebebyggelsen langs Tanafjorden, som kun ble delt 2 adresseparseller.

I ettertid har mange etterlyst bygde- og grendenavnene i adressene, fordi de er viktige for identiteten til folk i Tana. En endring av matrikkelforskriften som trådte i kraft 01.01.2016, åpner for at bygde- og grendenavn kan benyttes som adressetilleggsnavn. Det er bakgrunnen for vedtaket i HOOK.

Det er mulig å velge flere, parallelle navn som adressetilleggsnavn, dvs. at det samiske, norske og kvenske navnet kan brukes parallelt om hverandre. Dette er dessverre ikke mulig for veiadressene. På koplingen nedenfor er lista med oversikt over de bygde- og grendenavnene kommunen mener skal kunne benyttes som adressetilleggsnavn. Mange grende- og bygdenavn fins allerede i vedtatte adressenavn som f.eks. Masjokdalen, Søndre Luftjok og Luftjokdalen. Det er derfor unødvendig å ta dem i bruk som adressetilleggsnavn. Kommunen har oppdaget at Skiippagurra er falt ut av lista. Dette bygdenavnet er også aktuelt som adressetilleggsnavn.

Kartverket har ennå ikke fastsatt skrivemåten av naturnavn som ligger til grunn for grende- og bygdenavn i Tana kommune, men det vil ventelig skje i løpet av september måned. Deretter kan kommunen (HOOK) vedta skrivemåten av bygde- og grendenavnene. Håpet er at dette skal kunne skje i HOOK-møtet 11.10.2016. Det er først når det er gjort, at kommunen (HOOK) kan vedta å benytte navnene som adressetilleggsnavn.