Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Dispensasjonsutvalgets vurdering av barmarksløyper og disensasjoner i Deatnu-Tana

Finnmárkku fylkkamánne - Fylkesmannen i Finnmark

Att: Iris Hallén og Anders Tandberg

 

Din čujuhus - Deres referanse: Sak 2017/2773, ark 444

 

Vurdering av barmarksløyper og dispensasjoner i Deatnu-Tana

Vi viser til deres anmodning om tilbakemelding på barmarksløyper og dispensasjoner i Tana. Dispensasjonsutvalget har fått oversendt saken fra administrasjonen til behandling. Utvalget har drøftet saken pr. telefon for å overholde fylkesmannens frist.

Deanu gielda – Tana kommune har bedt om tilbakemeldinger fra lag/foreninger, bygdelag og privatpersoner om forholdene i åpne løyper og dispensasjonstraseer. Det er ulike meninger om behovet for å stenge disse, noe som også fremgår av ulike medieoppslag i den siste tiden.

Værforholdene har endret seg den siste uka, og værmeldingen tyder på vedvarende tørt vær (tidagersvarselet). Dispensasjonsutvalget stiller seg bak oppfordringene som er fremkommet i mediene om å vise aktsomhet ved kjøring i utmarka under de rådende forholdene, men ser ikke behov for tiltak utover det.

Dispensasjonsutvalget avholder ordinært møte 13/9 der saken tas opp til ny vurdering dersom forholdene endrer seg.

 

Dearvuođaiguin – med hilsen

Håvald Hansen
Dispalávdegotti jođiheaddji Deanu gielddas
Leder av dispensasjonsutvalget i Tana kommune

2017-09-06 Les mer...

Rådmannen i Tana anmoder fylkesmannen om midlertidig forbud mot motorferdsel i utmark

Rådmannen i Tana har mottatt bekymringsmeldinger fra lokalbefolkning og oppsynsmyndigheter om at motorferdsel i utmark for tiden medfører store skader i naturen. Administrasjonen i kommunen har også selv befart noen løyper og kan på det grunnlag bekrefte forholdet. Rådmannen i Tana kommune anmoder derfor fylkesmannen i Finnmark om midlertidig å forby motorferdsel i utmark i store deler av kommunen.

Kommunen vil føre en dialog med fylkesmannen om hvilke traséer som eventuelt kan være åpne. Det er særlig i øvre Tana og lavtliggende deler av kommunen at det er vanskelige forhold.

Bildene i artikkelen er tatt i forrige uke. 

2017-08-29 Les mer...

BARMARKSLØYPER i TANA KOMMUNE SOM ER ÅPNE I TIDEN 01.07 - 31.10

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger/tradisjonelle ferdselsårer i Deanu gielda - Tana kommune, Finnmark.

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. juni 2001 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a. Endret 10 juni 2004 nr. 1004, 8 sep 2005 nr. 1028.

 

2017-08-18 Les mer...

Krav om aktsomhet ved motorferdsel i utmark

Slik forholdene i naturen er nå, som følge av mye nedbør,  så kan den som kjører risikere å bli anmeldt med utgangspunkt i §8 i motorferdselsloven uansett om de kjører på åpne løyper eller om de har dispensasjon.

2017-08-17 Les mer...