Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Åpning av enkelte barmarksløyper og "dispesasjonstraséer" f.o.m 4. juli 2017 i Tana kommune

Med hjemmel i § 9 første ledd i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen samtlige barmarksløyper og fastsatte «dispesasjonstraséer» i Tana kommune for motorferdsel i perioden fra og med tirsdag 4. juli 2017 og inntil videre med unntak av følgende løypetraséer:
Barmarksløyper som holdes åpne:
- Løype 2: Gáldujohka- Sáttomiellevuovdi
- Løype 3: Masjok – Spierkuvárri
- Løype 4: Austertana - 1 km sør for Boatka i Hanadalen
- Løype 5: Luftjokdalen- Hánajávri

«Dispesasjonstraséer» som det med gyldig dispensasjon fra kommunen kan kjøres på:
- Trasé 1A/1B Sirbmá – Njuorggánjávri. Tana kommune anmoder om å holde løpa stengt videre fra Njuorggánjávri 1A til Gurtejávri – Lavnjusjohka og 1B til Miennajávri
- Trasé 2A: Ved Átejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri - over Miennavárri – Gieddeoaivvejohka (Vektbegrensning 1500 kg)
- Trasé 2B: Ved Átejohka (Nils O. Antis eiend.) - Skruvačohkka - Guhkesjávri under Miennavárri –vest langsmed Lakšjohka – til elvesamløpene – Gieddeoaivvejohka (vektbegrensning, inntil 1500 kg) – fra Ladnafieldmá - Ladnajávri – Njirranjávri (Oivoš/ Utløpet. Vektbegrensning, inntil 3000 kg)
- Trasé 4: Hillágurra - Doardna - Uvjaládnjá – Ákkajávri
- Trasé 11: Álleknjarga - Savetjávri – Savetvárri
- Trasé fra enden av Barmarksløype 2 ved Sáttomiellevuovdi, via Stuorramaras - Gieddeoaivvejohka/ Gieddeoaivi
- Trasé 6: Linkstasjonen på Máskevárri – Giezzi
- Trasé 7: Deanudat/Vestertana- Heargečohkka- Geassejávri

Dispensasjoner gitt i i området Vuopmi og Leahki med unntak av «dispesasjonstrasé» nr. 9 Rv 890 ved Stjernevann – Kommunegrensen mot Vadsø) er åpen for kjøring.

Barmarksløypene er nærmere angitt i forskrift på www.lovdata.no og kan sees på www.nordatlas.no under nedtrekksmeny «løyper». Trasé for gyldig dispensasjon fra kommunen skal fremkomme av innvilget dispensasjon.