Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til ny bruk av arealer i Austertana-området

Tirsdag 24. januar 2017 holdt Austertana bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Austertana-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det ble gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

2017-02-20 Ler mer....

Kunngjøring av vedtatt Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020 er vedtatt av kommunestyret i Tana kommune i møte 15. desember 2016 i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15.

Det ble fattet følgende vedtak i saknr. 68/2016:

Tana kommune vedtar kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020. Deanu Searat lassokastingsanlegg flyttes til nr. 3 på prioriteringslista i kommuneplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017 – 2020. Endring pkt 8.1.1. Lysløype i Austertana flyttes til 5 plass på prioriteringslista.

2017-01-04 Les mer

Kommunens planstrategi 2017-2020 vedtatt

Kommunestyret vedtok 15.12.2016 ny planstrategi for perioden 2017-2020. Planstrategien sier hvilke planer kommunen skal ha i samme periode.

2016-12-22 Les mer....

Innspill til ny arealbruk i Sirbmá-området

Tirsdag 29. november holdt Sirbmá bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Sirbmá-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det ble gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, nydyrking, parkeringsareal, viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag og vannforsyning.

2016-12-15 Les mer...

Innspill ny arealbruk i Masjok-området

Det er gitt innspill nye boligområder og områder fritidsbebyggelse med mere.

2016-11-17 Les mer...

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune – høring av planprogram

Tana kommune er blitt nasjonal pilotkommune for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet med en slik Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune starter nå opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemeldinger og innspill til arbeidet er mandag 16.januar 2017.

2016-11-10 Les mer...

Kommunal planstrategi 2016-2019

Planstrategien er sendt ut på høring med høringsfrist 15. november 2016

2016-10-12 Les mer...

Fastsatt planprogram for Leirpollskogen bru

Formannskapet har den 7. april 2016 fastsatt planprogram for ny Leirpollskogen bru.

Planarbeidet gjennomføres av Statens vegvesen.

Kontaktperson hos Statens vegvesen:

Bjarne Mjelde, tlf. 416 42 293, epost: bjarne.mjelde@vegvesen.no

 

2016-04-22 Les mer...

Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund ved Tana bru: Utvidelse av reguleringsområdet

Tana formannskap vedtok å utvide reguleringsområdet for Čorroguolbba boligområde og gravlund med om lag 96 daa i møtet den 07.04.2016. Reguleringsområdet ligger nord for flerbrukssenteret ved Tana bru (på Sieiddáguolbanat). Planopppstart ble første gang varslet 20.03.2014.

2016-04-08 Les mer...