Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Frist for uttalelse til planoppstarten er 28. april 2017

Varsel om planoppstart - Utbedring av farled til Leirpollen

Kystverket har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med å utarbeide en detaljregulering for farleden til Leirpollen. Formålet med planen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden med tilhørende navigasjonsinstallasjoner og et deponi for deponering av massene ved Stangnesodden i Tanafjorden. Frist for innspill er 2. mai 2017..

2017-03-13 Les mer...

Statens vegvesen har søkt om dispensasjon for å kunne starte utbedring av Torhophøyda i år

Statens vegvesen søker om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gjennomføring av utbedringsarbeider på fv. 98 på Gohpivárri - Torhophøyda.

Utbedringen vil skje langs eksisterende veitrasé på en strekning på 625 meter. Det mest omfattende arbeidet vil være å fylle igjen «Torhopdumpa», en strekning på ca 200 meter mellom to bakketopper.
Dispensasjonssøknaden er sendt til grunneiere langs aktuell strekning samt til sektor-/fagmyndighetene for uttalelse. Disse har fått en frist til 14. mars til å uttale seg til dispensasjonssøknaden.

2017-02-20 Les mer...

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune – høring av planprogram

Tana kommune er blitt nasjonal pilotkommune for å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Arbeidet med en slik Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune starter nå opp, og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemeldinger og innspill til arbeidet er mandag 16.januar 2017.

2016-11-10 Les mer...

Forslag til forskrift om skuterløyper på høring

Tana kommune har utarbeidet forslag til ny forskrift om skuterløyper. Forslaget sendes nå på høring med høringsfrist 20.november.

2016-10-14 Les mer

Kommunal planstrategi 2016-2019

Planstrategien er sendt ut på høring med høringsfrist 15. november 2016

2016-10-12 Les mer...

Høring- kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020

Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune vedtok å sende forslag til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg ut på høring  med høringsfrist 19. oktober 2016.


2016-09-12 Les mer...

Bygde- og grendenavn kan bli adressetilleggsnavn

Tana kommune ønsker at de mest brukte bygde- og grendenavnene i kommunen skal kunne benyttes i adresser på samme måte som tidligere. Et forslag til bygde- og grendenavn som skal kunne benyttes som adressetilleggsnavn, sendes nå på høring. Fristen for å gi tilbakemelding er 29.09.2016.

2016-09-09 Les mer...

Tana kommune skal også i år søke om Nkom midler til utbygging av fiber.

Tana kommune fikk dessverre ikke midler til utbygging av fiber under fjorårets søknad til Nkom. Årets søknad gjelder finansiering av utbygging Sandlia - Austertana.
Som en del av prosessen skal det gjennomføres en høring  og nedenunder er høringsdokumentet

2016-03-22 Les mer....