Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

2. gangs høring - Utvidet forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Tana kommune

For å imøtekomme lokalbefolkningens behov for bruk av motorkjøretøy langs tradisjonelle ferdselsårer, har Tana kommune iverksatt utarbeidelse av utvidet forskrift for utvidelse av åpne barmarksløyper. Saken var til behandling i MKK 22.04.2008, og saken var ut på høring i april/mai, med høringsfrist 6. mai 2008.

Miljø- og kulturkomiteen vedtok i møte 30.09.2008 følgende:
 
Saken sendes ut på ny høring hvor blant annet formulering fra FeFos saksutredning til møte 24.-25. okt. 2007 tas inn. Det holdes folkemøte i saken.
 
Det bes om uttalelser i følgende punkter:
  1. Ingen endringer i løypenettet.
  2. Flere åpne løyper.
  3. Om noen løyper skal forbeholdes kommunens innbyggere.Det vises til FeFos saksframlegg i sak 62-07 – Høringsuttalelse fra FeFo til forslag fra DN om ny motorferdselslov, kommentar til lovforslag 2. og 3. avsnitt
Når det gjelder fritidskjøring i et nærmere definert løypenett på barmark bør dette reguleres strengere enn kjøring etter snøskuterløyper. FeFo vil foreslå at det i utgangspunktet kun er kommunenes innbyggere som har rett til barmarkkjøring etter de åpne barmarksløypenen, mens andre må søke om dispensasjon for slik kjøring. Begrunnelsen for dette er å begrense barmarkkjøring til et minimum samtidig som en sikrer lokalbefolkningens mulighet til fortsatt høsting av naturressursene. FeFo åpner likevel for at kommunene i sine motorferdselsplaner kan ta inn bestemmelser om at andre definerte grupper, lokale brukere eller personer bosatt i nabokommune har rett til kjøring i de enkelte barmarksløypene uten at de trenger å søke om dispensasjon.
 
Andre finnmarkinger vil kunne søke den enkelte kommune om dispensasjon til motorferdsel på barmark etter de tradisjonelle kjøresporene (etter barmarkspor som i dag er definert som åpne løyper) for utmarkshøsting.
 
Motorferdselsutvalgets befaringsrapport fra 2005 kan lastes ned som eget dokument (se nedenfor).
 
Tidligere høringsuttalelser (1. gangs høring) brukes dersom det ikke innkommer nye fra de aktuelle.
Andre som ikke har mottatt 2. gangs høring, kan også komme med høringsuttalse i saken.  
 
Det tas sikte på at utkast til forskrift legges frem for behandling i MKK 02.12.2008 og KST 18.12.2008.
 
Vi ber om at deres uttalelse sendes Tana kommune ved Utviklingsavdelingen, 9845 Tana innen fredag 21. november 2008.
 
Spørsmål kan rettes til avdelingsleder Svein Ottar Helander eller rådmann Jørn
Aslaksen, tlf 78 92 53 00.